כל היצירות של נטלי גבריאל אסרף

 
צילום אנלוגי והדפסות דיגיטליות,חקירה של המדיום הצילומים לצד היחסים בין אובייקט הסובייקט בין נצפה, צפוי וצופה