כל היצירות של אסיה וקסלר

 
עבודתי עוסקת במבנה הצילומי החומרי ופירוקו ובפער שבין מסמן למסומן, בהיבט הזהותי תרבותי ובהיבטים רגשיים